cirelle: (flicka läsa)
[personal profile] cirelle
Tillägg: Jag kom på i natt, medan jag inte kunde somna, att jag inte ville att nån skulle tro att jag förlorat tilltron till mänskligheten pga innehållet i Nattens begär, utan pga hur den är skriven och översatt. Innehållet gjorde mig ju lite förbannad, men jag ser det som uttryck för en fantasi, och jag försöker att inte döma folks fantasier. Det gjorde iaf mitt liv lättare när jag slutade döma mig själv. Så mycket. Det är en pågående process. Plus, jag vill inte heller hymla med att den var delvis rolig för hur den i princip sa "sex" hela tiden. Lite kittlingar är inte fel.

Jag blev också påmind om varför jag gillar homoförhållanden så mycket i SF-böckerna jag läst på sistone, och jag minns inte om jag faktiskt skrivit det har tidigare eller inte. Jo: båda parter förutsätts vara starka karaktärer i sig och maktförhållandet dem emellan beror på deras olika personligheter, utan den tunga förväntningen som är kön. Det vore roligt att hitta lite lesbisk SF också, men den har varit svårare att hitta för mig. (Dvs, den har inte varit lika uppmärksammad på tor.com. ;))

Och. Den här charmen behöver jag så skaffa:

SPREADING NIGHT’S SHROUD
Cost: 2m; Mins: Stealth 5, Essence 3;
Type: Reflexive
Keywords: Stackable, Touch
Duration: One scene
Prerequisite Charms: None
The Lawgivers were meant to work together to bring
order to Creation, but the Night Caste has always found
fulfilling this mandate difficult. This Charm helps the Iron
Wolves stand side by side with their less subtle brethren. The
Lawgiver need only touch a consenting ally and commit two
motes to tag him as a beneficiary. Up to maximum of (Stealth
rating) beneficiaries may be tagged simultaneously.
Beneficiaries use the Solar’s traits (if higher) for all rolls
to remain undetected. Additionally, whenever the Solar
activates another Stealth Charm or Stealth-related anima
power while using Spreading Night’s Shroud, she must pay
two extra motes per beneficiary. This surcharge extends
the effect through the tag, hiding the beneficiary just as
it hides the Solar. Should the Lawgiver or any beneficiary
do anything that qualifies as an attack, however, all the
Lawgiver’s shared effects instantly terminate, preventing
an unexpected attack.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cirelle

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 11:20 am
Powered by Dreamwidth Studios