cirelle: (böcker 2)
[personal profile] cirelle
Om jag visste var idag hade tagit vägen så vore jag väldigt glad. Helt plötsligt var det mörkt, och Dennis skulle komma hem.

Jag sov elva timmar i natt. Det behövdes. Hade två mardrömmar. I den ena kunde jag inte skrika och satt fast, och i den andra blev jag skjuten. Good times. Men nu är jag iaf inte så trött längre. Och är klar med antibiotikan. Vi får se hur länge jag håller mig frisk den här gången.

Jag började läsa i Corambis igen, för jag påmindes om scenen när Felix tar med Corbie till ett rum fullt av böcker och säger "Läs böckerna, försök hitta svaret. Det är forskning." Men snart kommer den hemska scenen med klockan och jag vill bara inte.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cirelle

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 11:21 am
Powered by Dreamwidth Studios