cirelle: (flicka)
[personal profile] cirelle
Ja, det är konstigt att sluta vänta. Att kunna se framåt. Att veta var man ska vara de närmaste åren. Jag gillar det.

Jag har jobbat lite, fikat och nu läser jag artiklar till min kurs. Min kurs som plötsligt blev nånting jag kommer att kunna ta med i nästa examen jag tar. Herregud, jag ska doktorera. Jag inser lite då och då att jag kom in. Jag inser lite då och då att jag inte har en aning om hur hela den här forskningsgrejen ska gå till. Jag tänker liksom på de konkreta sakerna. Att jag kommer att ha ett skrivbord på SVC. Att jag borde ta med en tekanna dit och ha några burkar te. Att jag kommer få månadslön och semester. Jag vet ju att det kommer att bli väldigt mycket läsande, och att jag bör skriva en halv sida om dagen, men sen...

Ska träffa min handledare på måndag. Jag är narturligtvis nervös.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cirelle

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios