[personal profile] cirelle
Jag gillar när skolarbete innebär internetsurfande och utvärdering av sidor. Så nu ha jag en del åsikter och ska försöka få läraren att gilla mig.

Men det var nånting jag ville skriva, som jag sen helt glömde bort. Oh well. Sånt händer ganska ofta. Mitt problem nu är att jag stirrar på skärmen och vet inte riktigt vad jag ska göra av mig själv.

Jag bytte tema till ett juligt, men är nog inte så nöjd. Kanske dags att byta igen.

...Ja, nej, jag vet inte. Dags att sova!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cirelle

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 11:27 am
Powered by Dreamwidth Studios