cirelle: (flicka)
[personal profile] cirelle
Klassiker från El Fridello idag:
*"Nu är det Tunn-is-igen."
*Efter genomgång av den s.k. avhandlingsmallen typ "Vad vi har varit malliga."

Fantastiskt.

Jag har kommit och tänka på mig lektion igår ganska mycket, och som sagt jag ser hur jag hade kunnat göra det bättre -- nu i efterhand. Jag förväntar mig väl bara egentligen att jag borde kunna komma på alla de där sakerna utan erfarenhet... Galen som jag är. Dock blev jag lugnad av HW över att det har tagit så mycket tid. Han tycker att jag lär mig så mycket på det här sättet att det bara är bra och jag håller med egentligen. Men jag är ju nervös av mig och blir orolig över att det inte finns nån påbörjad avhandling ännu. Anyways. Jag ska prata om Skämtan på måndag, tio minuter. Och om ordböcker på internet om en månad. Nu närmaste veckorna ska jag titta på alla textverken i min handskrift och hur de har getts ut tidigare. Det är 13 verk, och vissa har getts ut två gånger, men det är faktiskt inte så många sidor att läsa. Och jag ska börja skriva om allt det här. Kodikologi och sånt fint.

Annars är jag dödstrött. Jag ska gå och lägga mig tidigare ikväll, för jag måste reda ut om det bara är dåliga sömnrutiner eller nåt annat. Jag är ju helt utpumpad varje kväll, varje dag också för den delen.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cirelle

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios