cirelle: (böcker 2)
[personal profile] cirelle
Så... Jag har läst böcker.

A Room with a View av EM Forster är lika förtjusande som jag mindes den. Jag gillar att alla stora livsomvälvande problem kallas "muddle".

The Wise Man's Fear av Patrick Rothfuss var ungefär som jag förväntade mig den. Riktigt pinsamma sexscener, som [livejournal.com profile] uistic varnat för, men annars ungefär samma sorts idiotiska beteende från Kvothes sida som tidigare. Samma hemtrevliga stämning vid universitetet. Det roligaste var när jag läste i Eriks avhandlingsmanus att man på 1600-talet brukade ha nåt som kallades typ deposition där de nyantagna studenterna fick svara på kluriga frågor som en del av invigningsceremonin.

Jag tror inte att det är fler. Men jag har inte ett särskilt bra minne just nu.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cirelle

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios