[personal profile] cirelle
Den lilla tekannan här hos Pelle ger ungefär tre koppar te. Vilket är för lite när man är två, och för mycket när man är ensam.

Jag har läst en del. Cloud of Witness av Sayers, som återigen var lite trög i början, plötsligt insåg jag att den hade mig lite så där engagerat men utan intensitet och sen på slutet hade vi den fullständiga bekännelsen. Sen de två första böckerna i Sookie Stackhouse-böckerna. Mycket bättre på engelska än svenska, och intressant med ändringarna till tv-serien, som är mer traditionellt båguppbyggd, och låter många andra karaktärer få utrymme. Jag gillar också att Sookie är mycket mer ambivalent i sitt förhållande till Bill, vilket, kom igen, behövs.

Jag blev lite intresserad av hur många böcker jag har läst hittills i år, och om jag räknade rätt så blir det bara 15 stycken med de här. Det går utför med mig. ;) Jag tänker dock hävda att jag iaf läser en del i jobbet också, dock sällan hela böcker, så..
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cirelle

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios