[personal profile] cirelle
The Help av Kathryn Stockett. Snart i en biograf nära dig. Det är en uppslukande berättelse om en vit flicka som vill skriva en bok om de svarta kvinnorna som är hemhjälp i Jackson under 1960-talet. Välskriven, lättläst, och intressant. Och gud vad jag är sugen på en Caramel Cake.

Shadow Unit, season one. Elizabeth Bear pitchade serien som agenter som försöker bekämpa monstren samtidigt som de själva håller på att förvandlas till dem. Definitivt scifi, lite som X-files, vad Torchwood kunde ha varit om de inte nästan alltid tog genvägar. Jag gillade verkligen pilotavsnittet, och sen var det trevligt att få hänga med karaktärerna, tills sjunde avsnittet som var sjukt obehagligt och sen säsongsavslutningen som var typ fem avsnitt, som var väldigt, väldigt bra. Obehagliga, sorgliga, oroande, stressande. Och jag gillade hela konceptet faktiskt. Det enda problemet egentligen är hur mycket förkortningar och specialtermer som används, det är svårt att hänga med till en början. Men, också, den besta beskrivningen på Fånkonceptet: Adorable Overhyped Phone.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cirelle

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios